Make your own free website on Tripod.com
จะเริ่มต้นเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?

ในชีวิตประจำวันปัจจุบัน ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญในการดำรงชีวิต                  
                                                    จึงไม่ใช้เรื่องแปลกที่จะมีคนสนใจงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์                                                 เราจึงได้จัดทำบทความสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์                เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ